නව නිරෝධායන නීති ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනයක්

Advertisement

නව නිරෝධායන නීති ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනයට සෞඛ්ය අමාත්ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි විසින් අත්සන් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය අද (15) රාත්‍රියේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්රකාශ කළේ.

එම නිවේදනය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *