මම ගොඩක් විවේචනවලට ලක් වුණා, අපි දැන් පදිංචිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ.. – නතාෂා පෙරේරා

Advertisement

මම ගොඩක් විවේචනවලට ලක් වුණා, අපි දැන් පදිංචිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ.. – නතාෂා පෙරේරා

Posted by Sinhala Gossip News on Monday, February 3, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *